Asbest dreper!

Asbest finnes i de fleste bygg som er oppført før 1985. Jobber du med rehabilitering av bygninger og installasjoner fra rundt 1920 til 1985 er sjansen svært stor for at du kommer i kontakt med asbest.

Visste du at bare to til fire ukers ekspo­ne­ring for asbest kan gi uhel­bre­delig kreft? *

Tom Eriksen, asbestkurs.noAsbestkurs.no bygger på det arbeidet Tom Eriksen har lagt ned siden 1980-tallet. Tom er Norges fremst fagperson på området og har gjennom flere tiår bygget opp en orga­ni­sa­sjon som har som formål å opplyse om farene ved asbest og lære mennesker som kan komme bort i asbest hvordan de skal unngå å bli ekspo­nert for det.

Kursene varer fra 1–3 dager og arran­geres over hele landet. I etter­kant står vi til dispo­si­sjon for dere og gir råd når dere havner i situa­sjoner hvor dere mistenker at det kan finnes asbest.

Hva sier kursdeltakerne?

Siden oppstarten i 1987 har menneskene bak Asbestkurs.no lært over ti tusen kursdeltakere om farene ved asbest og hvordan en skal unngå å bli eksponert. Her er hva noen av deltakerne uttaler om kursene de har vært med på.

«Kurset var en oppvekker for oss. Mangt som inne­holder asbest som en ikke tenker over. Vi er nå mer bevisst dette i både plan­leg­ging og utfø­relsen av arbeidet vårt som elekt­ro­in­stal­latør. Fore­drags­holder holdt et godt faglig og enga­sjert innlegg.» 

Anna Maria Lange­land, daglig leder, Vangen Elekt­riske AS

«Asbest­kurset som dere avhold i Mosjøen i oktober 2017, var både lære­rikt og spen­nende. Kurset ga rom for både innspill og disku­sjoner som var veldig bra. I tillegg til var kurset veldig infor­ma­tivt og nyttig ift den bran­sjen vi jobber i. Vi har både deponi og gjen­vin­nings­sta­sjoner, så kurset var veldig nyttig for våre opera­tører som igjen hånd­terer både nærings­kunder og husholdningskunder.» 

Ronny Aanes, Drifts­sjef, Søndre Helge­land Miljøverk

«I Sæterdal Elektro benytter vi oss av Eriksen HMS for kursing når det gjelder hånd­te­ring og fare­mo­menter ved asbest­hol­dige produkter. Vi er meget fornøyd med kurs­inn­hold og oppføl­ging i etter­kant av kursene.»

Robert Lie, Prosjekt­leiar, Sæterdal Elektro AS

«I Sæterdal Elektro benytter vi oss av Eriksen HMS for kursing når det gjelder hånd­te­ring og fare­mo­menter ved asbest­hol­dige produkter. Vi er meget fornøyd med kurs­inn­hold og oppføl­ging i etter­kant av kursene.»

Robert Lie, Prosjekt­leiar, Sæterdal Elektro AS

«Jeg deltok på kurs hos Eriksen HMS i 2018. Kurset gikk over tre dager, hvor en del av kurs­del­ta­gerne ikke deltok siste dag da de tok kun en fornying av tidli­gere opplæ­ring. Selv om det var få delta­gere igjen til siste «økt» ble kurset gjen­nom­ført på en super måte. Dette viser en utrolig positiv service­inn­stil­ling fra både fore­drags­holder og Eriksen HMS.

Det ble på dette kurset nevnt at Eriksen HMS ville svare på spørsmål/komme med råd når en kom seg ut i det daglige arbeids­livet også dersom dette var ønskelig. Dette da som en oppføl­ging av opplæ­ringen gitt på kurset.

Jeg jobber daglig med blant annet å kart­legge asbest. I denne sammen­heng har jeg flere ganger bedt om råd og veiled­ning i situa­sjoner som har vært utford­rende. Tilbake­mel­din­gene og hjelpen jeg har mottatt fra Eriksen HMS har vært helt suveren. Råd og veiled­ninger treffer midt i blinken, noe som igjen gjør at lærings­kurven har vært enorm for meg.»

Inge Martin Hamre, BFK Eiendom

* Ugeskrift for Læger, Ikke­er­hvervs­be­tinget pleu­ralt mesoteliom