Asbestkurs for rørleggere

Rørleggere er en av de sterkt utsatte gruppene som kommer i kontakt med den helsefarlige asbesten. Generelt er kunnskapsnivået for lavt, og mange står dermed i fare for å påføre alvorlig skade og sykdom til seg selv, kolleger og familie.

Som rørlegger reiser man kanskje ofte ut på service­opp­drag og river gamle røran­legg, fyrkjeler og lignende. Spesielt etter utfa­singen av oljefyr har dette blitt et viktig – men farlig – arbeid. Er du oppmerksom på den skyhøye risi­koen for asbest? Vet du hvordan du under­søker om det er asbest der du skal jobbe, og vet du hva du skal gjøre hvis det oppdages?

Mannen bak kurset

– Rørleg­gerne jobber ofte med store konstruk­sjoner. Det kan bli mye rot og støv – og stor fare for å spre asbest­støv. Ikke bare rundt på arbeids­plassen, men også via klærne slik at det blir med hjem. Det er det ikke alle som tenker på!

Tom Eriksen er grün­deren bak Asbest­kurs. Han har jobbet med asbest på forskjel­lige måter siden 1987 og har bred kunn­skap om temaet. Eriksen er også styre­leder i Asbest­forum med medlemmer fra privat og offentlig sektor.

Rørleggere og asbest

Trygghet foran alt

Da han bestemte seg for å starte Asbest­kurs var det mye fordi han så risi­koen som blant annet rørleg­gere utsetter seg for ved å ha for lite kunnskap.

– Man skal være trygg og sikker når man er på jobb som rørlegger, sier Eriksen. Hånd­ver­kere har vel aldri blitt mer ekspo­nert for asbest enn de blir nå, og det er viktig at folk ikke blir syke eller skadet av det.

Dermed ble kursene satt i gang, og de hjelper folk i flere bran­sjer og roller – inklu­dert kommuner, hånd­ver­ker­be­drifter og virk­som­heter innen avfallshåndtering.

I disse tider forsvinner de siste olje­fy­rene og erstattes av blant annet varme­pumper. For rørleg­gerne betyr det mange timer i fyrrom hvor vi vet at asbest­fore­komsten er høy – faktisk høyere enn noe annet sted i en bygning, i følge denne artik­kelen i Rørfag.

Hvis du skal gjøre mer enn å bare skru av kuplingen på olje­kjelen og sette på ende­lokk på rørene må du vite hva du driver med. Dess­verre er dette kunn­skap som delvis har gått tapt utover 2000-tallet.

Flere fordeler

Vann- og avløpsrør (eter­nittrør) samt isola­sjon rundt rør og kjeler er blant de vanligste plas­sene å finne asbest i dag, i følge Arbeidstilsynet.

Som rørlegger tenker du kanskje mest på egen helse. Dersom du er eier og/eller leder av et rørleg­ger­firma er det også en fin bonus at du har mulighet for mye høyere inntje­ning i bedriften med riktig kunn­skap, ikke minst fordi du slipper å outsource til eksterne hver gang det blir nødvendig å sanere et bygg.

– Et krav i arbeids­miljø­loven sier at arbeids­gi­veren plikter å gi tilstrek­kelig opplæ­ring og trening for å sikre trygge arbeids­plasser. Det vil i praksis si at hånd­ver­kerne som er på jobb skal kunne hånd­tere asbest på riktig måte. Men i virke­lig­heten ser vi at alt for få rørleg­gere virkelig KAN dette, sier en enga­sjert Eriksen.

Sortere.no sier ekspli­sitt at rørleg­gere og elek­tri­kere er de to yrkes­grup­pene som må være spesielt oppmerk­somme på asbest.

Rørleggere og asbest

Asbest gir lungekreft

Både lunge­kreft og andre alvor­lige sykdommer har de siste 40 årene blitt påvist som følge av kontakt med asbest. Det ble innført et forbud mot å bruke asbest på 1980-tallet, men nå møter vi den overalt. Asbesten hadde nemlig sin stor­hetstid på seksti- og sytti­tallet, altså i de bygnin­gene som nå gjen­nomgår renovering.

– Asbesten er over alt. Rørleg­gere møter det ofte i røriso­la­sjon, fyrkjeler og vegger. Kort sagt er all ombyg­ging, rivnings­ar­beid og lignende høyri­siko­si­tua­sjoner, opplyser Eriksen. Dette er grunnen til et strengt regle­ment som bygg­herrer og hånd­ver­kere må være klar over.

Strenge regler om asbestkunnskap

Kort sagt er det lovmessig pliktig for bygg­herre å kontrol­lere og opplyse om det er asbest i bygget før man starter et prosjekt.  Rørleg­ger­fir­maet og dem som skal utføre jobben må videre ha doku­men­ta­sjon på at de kan hånd­tere dette.

Rørleg­gerne setter gjerne ut jobben til innleide eksperter fordi de ikke har kompe­tanse selv, og samar­beider om å full­føre prosjektet i den foruren­sede bygningen. Ved å kurse sin egen stab innen asbest­hånd­te­ring unngår man dette.

– Dem vi har hatt på kurs er veldig fornøyde. Og det er hyggelig å bidra til at ikke minst rørleg­ger­be­drifter kan få et profe­sjo­nelt og økono­misk løft og en tryg­gere jobb avslutter Eriksen.

Velkommen til kurs. Sjekk over­sikten over steder og datoer her.