Elektrikere må få mer kunnskap om asbest

Du har sikkert hørt at asbest ikke må pustes inn fordi det er sterkt kreftfremkallende. Det betyr at asbest må håndteres på riktig måte. Men alt for få elektrikere vet hva det vil si – og hvor ofte de blir eksponert for det.

Som elek­triker monterer du opp alt fra fiber til nye el-instal­la­sjoner i bygninger, og forventer at omgi­vel­sene dine er trygge. Arbeids­miljø­loven krever at arbeids­gi­veren din skal gi deg skik­kelig opplæ­ring og trening og sikre deg en trygg arbeids­plass. Men har du lært å hånd­tere asbest?

Det er nemlig ikke uvanlig at du skrur eller borer i asbest­vegger. Gamle kabler og bake­litt kan ofte også inne­holde asbest. Stoffet kan blant annet føre til lunge­kreft og asbestose.

– Det er ikke selve vegg­platen, men støvet som er farlig, forklarer Tom Eriksen, faglig ekspert og grunn­legger av Asbestkurs.no. Han har jobbet med hånd­te­ring, under­vis­ning og rådgiv­ning rundt temaet asbest siden 1987 og er i tillegg styre­leder i Asbestforum.

Myten om asbest

– Det er en myte at det er lav risiko for å støte på asbest, forsetter Eriksen. – Mange tenker at siden asbest ble forbudt alle­rede på åtti­tallet, er vi vel ferdige med problemet nå. Fakta er at det har aldri vært mer av det! Det er derfor elek­tri­kere er en viktig gruppe for oss å komme i kontakt med.

Årsaken til at asbest er et høyak­tuelt tema, er at hoved­vekten av de bygnin­gene som reno­veres nå ble bygget nettopp i asbes­tens stor­hetstid; 1960- og 1970-tallet. Den gangen ble mate­rialet ansett som en ideell løsning i en rekke bygge­pro­sjekter og el-anlegg – blant annet på grunn av sine isole­rende og brann­dem­pende egenskaper.

Eksempel på risikofylt elektrikerarbeid.

Eksempel på risiko­fylt elek­triker­ar­beid: Vegg­plater med asbest­støv. Foto: Tom Eriksen.

Lav kunnskap gir høy risiko

Asbest er overalt. Elek­tri­kere møter det jevnlig i kabler, vegger, bake­litt, brytere og stikkon­takter. Kort sagt er det risiko for å møte på asbesten i alle ombyg­gings­pro­sjekter og under rivning.

Norsk Helse­in­for­ma­tikk oppsum­merer det slik:

«Arbeid med asbest medfører fiber­spred­nings­ri­siko og høy risiko for innån­ding dersom ikke forhånds­regler blir tatt. Vanlige kilder for asbest­eks­po­ne­ring er eter­nitt, isola­sjon, bremse­bånd, skip, ovner, vedli­ke­holds­ar­beid m.v. Nye produkter inne­holder svært sjelden asbest, men omfanget i slike varer som er produ­sert før ca. 1980, er omfattende.»

Lovmessig er bygg­herren pliktig å kontrol­lere – og opplyse – om det er asbest i bygget. Hvis dette ikke er gjort på korrekt måte før den fysiske prosessen starter, kan bygget bli stengt. Videre må de som skal utføre arbeid i asbest­for­uren­sede områder være opplært og godkjent til det. Du kan lese mer rundt lovverket på Arbeids­til­sy­nets tema­side om asbest.

Eksempel på risikofylt elektrikerarbeid.

Asbest skjuler seg ofte i bygninger fra 1950-/60-tallet og dukker opp ved reno­va­sjons­jobber. Foto: Tom Eriksen

Det kan være lønnsomt å ha kunnskap

Elekt­ro­fir­maer har mulighet til å skaffe seg høyere inntje­ning ved å ivareta spørs­må­lene rundt asbest­fore­komster i prosjekter. Dette fordi det er bygg­herres ansvar å ha kart­lagt asbest­fore­komster. Er ikke dette gjort, vil man kunne regist­rere avvik.

– Jeg har sett at kost­nader for oppryd­ding, etter at man har gjort uauto­ri­serte inngrep i/med asbest, tredobler prisen på et oppdrag. Så denne kompe­tansen gir ikke bare sikkerhet for egen helse, men også mulig­heten for en økono­misk gevinst, sier Eriksen.

Asbestkurs gir trygghet

Med lang erfa­ring i å holde kurs for hånd­ver­kere, vet vi nøyaktig hva du trenger å lære for å kunne hånd­tere asbest på en trygg måte. Våre popu­lære og fagmessig solide kurs holdes over hele landet. Finn nærmeste sted og dato her.

Som elek­triker monterer du opp alt fra fiber til nye el-instal­la­sjoner i bygninger, og forventer at omgi­vel­sene dine er trygge. Arbeids­miljø­loven krever at arbeids­gi­veren din skal gi deg skik­kelig opplæ­ring og trening og sikre deg en trygg arbeids­plass. Men har du lært å hånd­tere asbest?

Det er nemlig ikke uvanlig at du skrur eller borer i asbest­vegger. Gamle kabler og bake­litt kan ofte også inne­holde asbest. Stoffet kan blant annet føre til lunge­kreft og asbestose.

– Det er ikke selve vegg­platen, men støvet som er farlig, forklarer Tom Eriksen, faglig ekspert og grunn­legger av Asbestkurs.no. Han har jobbet med hånd­te­ring, under­vis­ning og rådgiv­ning rundt temaet asbest siden 1987 og er i tillegg styre­leder i Asbestforum.

Myten om asbest

– Det er en myte at det er lav risiko for å støte på asbest, forsetter Eriksen. – Mange tenker at siden asbest ble forbudt alle­rede på åtti­tallet, er vi vel ferdige med problemet nå. Fakta er at det har aldri vært mer av det! Det er derfor elek­tri­kere er en viktig gruppe for oss å komme i kontakt med.

Årsaken til at asbest er et høyak­tuelt tema, er at hoved­vekten av de bygnin­gene som reno­veres nå ble bygget nettopp i asbes­tens stor­hetstid; 1960- og 1970-tallet. Den gangen ble mate­rialet ansett som en ideell løsning i en rekke bygge­pro­sjekter og el-anlegg – blant annet på grunn av sine isole­rende og brann­dem­pende egenskaper.

Lav kunnskap gir høy risiko

Eksempel på risikofylt elektrikerarbeid.

Eksempel på risiko­fylt elek­triker­ar­beid: Vegg­plater med asbest­støv. Foto: Tom Eriksen.

Asbest er overalt. Elek­tri­kere møter det jevnlig i kabler, vegger, bake­litt, brytere og stikkon­takter. Kort sagt er det risiko for å møte på asbesten i alle ombyg­gings­pro­sjekter og under rivning.

Norsk Helse­in­for­ma­tikk oppsum­merer det slik:

«Arbeid med asbest medfører fiber­spred­nings­ri­siko og høy risiko for innån­ding dersom ikke forhånds­regler blir tatt. Vanlige kilder for asbest­eks­po­ne­ring er eter­nitt, isola­sjon, bremse­bånd, skip, ovner, vedli­ke­holds­ar­beid m.v. Nye produkter inne­holder svært sjelden asbest, men omfanget i slike varer som er produ­sert før ca. 1980, er omfattende.»

Lovmessig er bygg­herren pliktig å kontrol­lere – og opplyse – om det er asbest i bygget. Hvis dette ikke er gjort på korrekt måte før den fysiske prosessen starter, kan bygget bli stengt. Videre må de som skal utføre arbeid i asbest­for­uren­sede områder være opplært og godkjent til det. Du kan lese mer rundt lovverket på Arbeids­til­sy­nets tema­side om asbest.

Det kan være lønnsomt å ha kunnskap

Eksempel på risikofylt elektrikerarbeid.

Asbest skjuler seg ofte i bygninger fra 1950-/60-tallet og dukker opp ved reno­va­sjons­jobber. Foto: Tom Eriksen

Elekt­ro­fir­maer har mulighet til å skaffe seg høyere inntje­ning ved å ivareta spørs­må­lene rundt asbest­fore­komster i prosjekter. Dette fordi det er bygg­herres ansvar å ha kart­lagt asbest­fore­komster. Er ikke dette gjort, vil man kunne regist­rere avvik.

– Jeg har sett at kost­nader for oppryd­ding, etter at man har gjort uauto­ri­serte inngrep i/med asbest, tredobler prisen på et oppdrag. Så denne kompe­tansen gir ikke bare sikkerhet for egen helse, men også mulig­heten for en økono­misk gevinst, sier Eriksen.

Asbestkurs gir trygghet

Med lang erfa­ring i å holde kurs for hånd­ver­kere, vet vi nøyaktig hva du trenger å lære for å kunne hånd­tere asbest på en trygg måte. Våre popu­lære og fagmessig solide kurs holdes over hele landet. Finn nærmeste sted og dato her.