Fremdeles stor asbestfare i norske kommuner

Nå og da gjøres det såpass store asbestfunn i kommunale bygninger at det får følger for hundrevis av mennesker. Likevel har foreløpig ingen kommuner kartlagt asbestnivået sitt fullt ut.

Det kan være en skole, barne­hage, eller rådhuset. Når asbest avdekkes blir det fort unntaks­til­stand. Asbesten kan gjemme seg i gulv, vegger, tak, rør, fyrkjeler, elan­legg … Kort sagt inne­holder de fleste bygninger fra midten av forrige århundre asbest hvis de ikke har blitt total­re­no­vert etter 1985. Det vil si at mange kommuner frem­deles står foran en rekke reno­ve­rings­jobber hvor asbest­faren er stor.

Kreftfremkallende

Asbest var et popu­lært mate­riale i bygge­bran­sjen på midten av nitten­hundre­tallet, forteller Tom Eriksen, asbest-ekspert og grunn­legger av Asbest­kurs. Det var isole­rende og brann­hem­mende og på mange måter en kjær­kommen oppfin­nelse da det ble tatt i bruk for cirka hundre år siden. Men da det ble kjent at kontakt med asbest­fiber eller asbest­støv kunne føre til asbestose og lunge­kreft ble mate­rialet forbudt.

Asbesten er ufarlig så lenge den ligger helt i ro, men så snart støvet får virvle opp og man puster det inn, er det forbundet med stor helse­ri­siko. Når en bygning skal reno­veres er det derfor påkrevd fra myndig­he­tenes side å avdekke om det er asbest i bygget, og å hente inn godkjente fagfolk til å fjerne de skumle stoffet.

Asbestkurs, asbest, kreftfremkallende, rør, rørleggerAsbestkurs, asbest, kreftfremkallende, rør. rørlegger

Disse asbest­rø­rene er avfo­to­gra­fert i norske kommu­nale bygninger. Fore­komsten er frem­deles høy. Foto: Even Johannessen

Kommuner skal kartlegge

Alle kommuner skal ha rutiner for opplæ­ring, kontroll og kart­leg­ging av asbest. Men ingen kommuner har kart­lagt dette fullt ut. Dem som jobber innen vann og avløp, teknisk og drift får gjerne en kort opplæ­ring, men det er ikke nok til å hånd­tere asbest lovlig, sier Eriksen.

Vanligvis leier kommu­nene derfor inn eksterne private selskaper som har godkjen­ning til å fjerne asbest. Problemet er bare at helse­faren noen ganger er der før noen oppdager det. Da er det godt å ha medar­bei­dere som vet hva de skal se etter.

Som for eksempel da de fant asbest­støv i rådhuset i Bergen høsten 2018. Asbesten befant seg blant annet på såkalte asbe­sto­lux­plater i heis­sjakten og utgjorde en risiko over hele 8 etasjer – inklu­dert kjøkken og kontor­arealer. Det var en ansatt som varslet om mistanke om asbest, og det førte til et omfat­tende renoveringsarbeid.

Da de stengte Bergen rådhus måtte de flytte 280 arbeids­plasser, beretter Eriksen. Det sier jo noe om omfanget slike funn har – ikke minst orga­ni­sa­to­risk og logistikkmessig.

Kan få konsekvenser flere tiår senere

Asbest i kommunalt bygg. foto: Even Johannessen

Asbest kan skjule seg i bl.a. vegger og tak på 1900-talls­byg­ninger som ikke er total­re­no­vert etter 1985. Kontor­byg­ninger og skoler er ofte risiko­soner. Foto: Even Johannessen

I 2016 ble det avdekket asbest på en skole i Fyllings­dalen.Alle som har oppholdt seg i en bygning som er forurenset med asbest vil normalt få tilbud om en helse­sjekk. Det kan gå flere tiår før asbesten gir tegn til skade. I enkelte saker blir det derfor nødvendig å grave litt i arkivene:

NRK Horda­land skrev at elever helt tilbake til nitti­tallet ble innkalt til infor­ma­sjons­møte, ettersom asbesten kan ha utgjort mulige skader femten år tilbake i tid. Ved denne skolen var det inne­klima- og fukt­pro­blemer som gjorde at asbesten ble funnet.

Kunnskapskrav

Gjennom en kommunal bygnings lange liv er det jevnlig behov for oppda­te­ringer – det kan være utskif­ting av rør, elekt­riske anlegg, varme­kilder eller isola­sjon. Ved fjer­ning av for eksempel asbest­se­men­trør i det kommu­nale vann- og avløps­sys­temet må de som skal utføre jobben ha kurs og godkjen­ning fra Arbeidstilsynet.

Selv om kommu­nene ofte henter inn tjenester fra lokale bedrifter med godkjen­ninger i orden, hender det også at de sender ut kommu­nalt ansatte når en akutt situa­sjon oppstår, følge en artikkel i NRK Sørlandet.

For å ha alt på det tørre må kommunen søke om tilla­telse fra Arbeids­til­synet. Her skal det blant annet oppgis hvilke metoder og verne­tiltak kommunen benytter, samt kurs som er gjen­nom­ført. Alle som trenger godkjen­ning skal ha repe­ti­sjons­kurs hvert tredje år for å friske opp kunnskapen.

Trenger kommunen asbest­kurs? Finn nærmeste kurs her, eller bestill et skred­der­sydd internkurs.