KURS I KARTLEGGING AV ASBEST

Kommu­nene i Norge eier og forvalter mange hundre millioner kvad­rat­meter bygg. Arbeids­til­synet har gitt et postalt tilsyn om doku­men­ta­sjon på kart­leg­ging av asbest i kommu­nale bygg oppført før 1985 som kan inne­holde asbest­holdig materiale.

Veldig få kommuner har gjen­nom­ført full kart­leg­ging av eien­dom­mene de eier og forvalter. Noen har kanskje utført kart­leg­ging av skoler, noen kommu­nale barne­hager og noen har ikke kart­lagt noe som helst. Etter kravene fra Arbeids­til­synet er dette en jobb som ikke lengre kan utsettes. Noen kommuner vil utdanne perso­nell internt i kommunen til å få denne kompe­tansen, men svært få vil være i stand til eller inter­es­sert i å gjøre all kart­leg­gingen selv.

For bedrifter som driver med teknisk prøving og analyse, riving av bygninger og/eller teknisk konsu­lent­virk­somhet, vil kompe­tanse innen kart­leg­ging av asbest gi mulig­heter for oppdrag fra kommuner, fylkes­kom­muner og andre bygg­herrer over hele landet.

FORMÅL
Kurset gir delta­kerne prak­tisk kunn­skap og kjenn­skap som gir dem mulig­heten til å iden­ti­fi­sere asbest i bygg. De blir i stand til å produ­sere forståe­lige rapporter og risiko­vur­de­ringer i henhold til stan­darder som lever opp til gjel­dende bestemmelser.

Etter gjen­nom­ført kurs har delta­kerne kunn­skap om hvordan kart­leg­ging av asbest skal gjen­nom­føres på en profe­sjo­nell og sikker måte.

LOVVERK
Kurset tar utgangs­punkt i disse lovver­kene og bestemmelsene:

* Arbeids­miljø­loven
* Forskrift om utfø­relse av arbeid
* Forskrift om Helse Miljø og Sikkerhet på bygge­plass (bygg­herre­for­skriften)
* Grense­ver­dier for asbest
* Health and Safety at Work etc. act 1974
* REACH lovverk
* RIDDOR Repor­ting of Inju­ries, Dise­ases and Dangerous Occur­rences Regu­la­tions 2013
* Control of Asbestos Regu­la­tions 2012

OPPTAKSKRAV
Alle som skal ta dette kurset, må ha bred bygg­tek­nisk bakgrunn eller erfa­ring som miljøkartlegger.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Kurset avholdes 4 ganger i 2020 – to ganger i Bergen, en på Garder­moen og en i Trond­heim. Kurset går fra kl. 09.00 til kl. 16.00 alle dager.

Kurset inne­holder en blan­ding av teori og praksis og avsluttes med en skriftlig eksamen. Alle som består denne mottar numme­rert serti­fikat som viser hva som er gjen­nom­gått i kurset.

Alle som deltar på kurset vil få tilgang til all nødvendig infor­ma­sjon om kart­leg­ging av asbest, herunder egen­ut­vik­lede skje­maer for risiko­vur­de­ringer som ikke finnes andre steder.

Kurset koster kr. 14.900 per deltaker. Påmel­ding gjøres gjennom vår salgs­sjef Jeanette Nilsen, som kan nås på jhn@asbestkurs.no og 920 41 925.

INFORMASJON FRA ARBEIDSTILSYNET
Arbeids­til­synet har publi­sert en artikkel om bygnings­eiere og bygg­her­rers ansvar for kart­leg­ging av asbest. Denne artik­kelen kan dere lese her.