Godkjenning for arbeid med asbest

Alle som skal sette arbeids­ta­kere til riving, repa­ra­sjon og/eller vedli­ke­hold av asbest trenger tilla­telse fra Arbeidstilsynet.

For å få denne godkjen­ningen må de som skal jobbe med dette gjen­nomgå særskilt opplæ­ring. Kursene Eriksen HMS Opplæ­ring AS arran­gerer tilfreds­stiller disse kravene.
Når særskilt opplæ­ring er gjen­nom­ført, må arbei­dere gjen­nom­føre lege- og rønt­gen­un­der­sø­kelse.  Når denne er gjen­nom­ført, må det sendes inn søknad til Arbeidstilsynet.

Søknad om tilla­telse for arbeid med asbest finner du her

Forskrift om asbest krever at arbeid med asbest­holdig mate­riale skal meldes til Arbeids­til­synet før arbeidet settes i gang. Dette betyr at det ikke kan iverk­settes noe arbeid rela­tert til asbest før Arbeids­til­synet har fått beskjed om det.

Melding om arbeid med asbest eller asbest­holdig mate­riale finner du her

For mer infor­ma­sjon om godkjen­ning, kontakt oss eller se Arbeids­til­sy­nets egne infor­ma­sjons­ider om asbest.

Husk at reglene ikke er til for å skape ekstra­ar­beid for bedriften din, men for å ta vare på helsa til dine ansatte.