Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Viken fylkes­kom­mune har gjennom en tiltaks­pakke lagt frem støtte­ord­ninger som skal hjelpe bedrifter som er i en krevende situa­sjon på grunn av koro­na­si­tua­sjonen. En del av denne pakken er 24 millioner kroner til kompe­tanse­he­ving og bedrifts­in­tern opplæring.

Som bedrift kan dere nå få dekket 80% av utgif­tene knyttet til kompe­tanse­he­ving og bedrifts­in­tern opplæ­ring opp til kr. 300.000. Dette inklu­derer alle kost­nader knyttet til opplæ­ringen, som kurs­av­gift, lønn til delta­kere og andre utgifter. 

Ordningen gjelder for ansatte som både er i jobb og permitterte. 

Hvem kan søke støtte?
Er bedriften din loka­li­sert i Viken og den er påvirket av koro­na­si­tua­sjonen, kan du søke.

Økono­misk ramme og behand­lingstid
Det er satt av 24 millioner kroner til ordningen. Når pengene er brukt opp, er det ingen auto­ma­tikk at ordningen blir tilført mer midler. Vi anbe­faler derfor alle som vurderer å benytte seg av ordningen å sende inn søknad så fort som mulig.

Hvordan søker vi?
Alt du trenger å vite for å sende inn søknad finner du på disse sidene til Viken fylkeskommune. 

Trenger du mer infor­ma­sjon og/eller hjelp til søknads­pro­sessen, ta kontakt med daglig leder i Asbest­kurs AS Jeanette Nilsen på telefon 920 41 925 eller e‑post jhn@asbestkurs.no.