Nettkurs

Arbeids­til­synet krever at arbeids­ta­kere får den opplæ­ringen, øvelsen og instruk­sjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte.

Gjennom dette nett­kurset får du du kunn­skap om hva asbest er og hvordan du kan oppdage det. For å kunne hånd­tere asbest, må du gjen­nomgå et fysisk kurs.

Arbeids­miljø­lo­vens § 3–2 krever særskilte forholds­regler for å ivareta sikker­heten på arbeids­plassen på denne måten:

(1) For å ivareta sikker­heten på arbeids­plassen skal arbeids­giver sørge for:
a)at arbeids­taker gjøres kjent med ulykkes- og helse­farer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeids­taker får den opplæ­ring, øvelse og instruk­sjon som er nødvendig,

b) at arbeids­taker som har til oppgave å lede eller kontrol­lere andre arbeids­ta­kere har nødvendig kompe­tanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikker­hets­messig forsvarlig måte,

c) sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjen­nom­føre lovens krav.

(2) Når det ikke på annen måte kan tas forholds­regler for å oppnå tilstrek­kelig vern om liv eller helse, skal arbeids­giver sørge for at tilfreds­stil­lende personlig verne­ut­styr stilles til arbeids­ta­kers rådighet, at arbeids­taker gis opplæ­ring i bruken av utstyret og at det tas i bruk.

Varighet og pris
Kurset tar ca. 2 timer å gjen­nom­føre og koster kr. 1490 per deltaker. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen som skal sikre at de som har tatt kurset har fått med seg innholdet. Når eksamen er bestått, får delta­keren tilsendt kursbevis.