Nettkurs om asbest

Visste du at vi tilbyr nettkurs om asbest? Det er beregnet på dem som trenger å vite litt om asbest, men som ikke selv skal håndtere den.

Kurset er utviklet med tanke på personer helt uten forkunn­skap i emnet, som kun trenger å kjenne til hoved­punk­tene. Det er velegnet for dem som bør vite hva asbest er, hvorfor den er farlig og når man bør være særlig oppmerksom på faren.

Nettkurs om asbestFor eksempel admi­ni­stra­tivt personal og personer med støtte­funk­sjoner kan havne i situa­sjoner hvor man bør vite om risi­koen, kunne varsle om et mulig asbest­funn eller stille kritiske spørsmål til arbeids­giver. En norsk kommune kjøpte kurs­li­senser til sine ansatte for å sørge for at de var flere med grunn­leg­gende forståelse. 

Delta­gelse på nett­kurset gir en teore­tisk opplæ­ring og beveger seg på over­flaten av de viktigste emnene man må kjenne til. Opplæ­ringen kan tas fra hvor som helst, når som helst. Vi under­streker at nett­kurset skal brukes til å gi en enkel innfø­ring. Det dekker ikke lovens krav til opplæ­ring for dem som skal hånd­tere asbest.

Nett­kurset varer 2–3 timer og kan gjen­nom­føres i helhet eller delvis når man selv ønsker det. Se mer om nett­kurs her.