Om asbest

Asbest er en gruppe fibrøse mine­raler som består av hydrogen-magne­sium-sili­kater. Fibrene har vært kjent siden oldtiden, men har i lengre tid vært regnet som et av de mest proble­ma­tiske mate­ria­lene i byggfag.

Asbest er i dag defi­nert som spesielt kreft­frem­kal­lende. Mange mennesker har fått skader som er rela­tert til asbest og vi har fått strenge regler og begrens­ninger i forhold til arbeid med stoffet.

Asbest ble ansett som svært anven­delig fordi det både var varme­iso­le­rende og brann­sik­kert samt tålte store fysiske og kjemiske belast­ninger. Fibrene var flek­sible og sterke, men samtidig strekkfaste.

Innån­ding av rela­tivt små mengder asbest­støv av enkelte sorter har vist seg å føre til økt risiko for flere sykdommer, inklu­sive asbestose (sykdom som skyldes innån­ding av asbest­støv) og kreft. Mange land har derfor innført forbud mot all bruk av stoffet i bygge­ma­te­rialer og annen bruk som gir risiko for at noen skal bli ekspo­nert for stoffet.

Alle virk­som­heter som skal utføre riving, repa­ra­sjon eller vedli­ke­hold av asbest­holdig mate­riale skal ha tilla­telse fra Arbeidstilsynet.

Asbest i media

tu.no 11.02.2015:

«Bare to til fire ukers ekspo­ne­ring for asbest kan gi uhel­bre­delig kreft, i følge dansk legevitenskap.»

Huseierne.no 04.07.2013:

«Asbest har vært forbudt i Norge i snart 40 år. Frem­deles finnes dette mine­ralet i mange boliger og du bør være på vakt under oppussing.»

Bygg­mes­teren 02.10.2015:

«Feil hånd­te­ring av asbest kan gi livs­tru­ende helse­skader. Selv om dette har vært kjent siden 1970-tallet, erfarer Arbeids­til­synet fort­satt at mange ikke tar arbeid med asbest­hol­dige mate­rialer på alvor..»

Nrk.no 21.08.2016:

«Arbeids­til­synet har avslørt brudd på regel­verket for asbest i hver fjerde inspek­sjon. Nå frykter arbeids­me­di­siner Ebba Werge­land en ny bølge av kreft som skyldes asbeststøv.»

Nrk.no 22.08.2016:

«SLEMMESTAD/OSLO (NRK) Flere hundre tidli­gere asbest­ar­bei­dere får lunge­kreft på grunn av asbest­støv de pustet inn for flere tiår siden. Nå krever stor­tings­re­pre­sen­tant Jan Bøhler fra Arbei­der­par­tiet at alle som jobbet med asbest skal få tilbud om CT-screening.»