Om oss

Asbestkurs.no arran­gerer kurs innen asbest og har i dag en stor andel av markedet i Norge. Mennes­kene bak selskapet har vært i bran­sjen siden 1987 og har hatt opplæ­ring på over 10.000 kursdeltakere.

Vi har hatt oppdrag med både kursing og konsu­lent­virk­somhet over hele verden, blant annet Kongo, Malta, Frank­rike og England. Hoved­mar­kedet er likevel i Norge. Våre kunder spenner seg fra offentlig til privat sektor og vi har spesial­til­pas­sede kurs til yrkesgrupper.

Vi tar også på oss risiko­vur­de­ringer, konsu­lent­opp­drag og bygge­le­delse innen asbest og mugg­sopp. Vi har bred erfa­ring på dette området, gode kontakter i bran­sjen og er liden­ska­pelig opptatt av å gjøre jobben hurtig og skik­kelig, til det beste for kunden.

Som refe­ranser på våre kurs kan vi blant annet nevne: Kyst­verket, Bergen Kommune, Horda­land Fylkes­kom­mune, Bygg­mester Yngve Ellingsen AS, Hent AS, AF Gruppen, NESO m.m.

Som refe­ranse på konsu­lent­tje­nester kan vi nevne: Stav­anger Kommune, Horda­land Fylkes­kom­mune, Bergen Kommune, AF Gruppen m.m.