SHMIL IKS hånd­terer asbest, i tillegg til ordi­nært og farlig avfall, på eget deponi på Helge­land. SHMIL er opptatt av jevnlig opplæ­ring av både ansatte og kunder. F.v.: Kjell Mellingen, Per Ole Niko­laisen og Martin Nordås.

– Ja, vi må oppdra folk for å heve kunnskapen om asbest

En av bran­sjene som ofte kommer borti asbest, er gjen­vin­ning og depo­nier. Her forteller en av våre kurs­del­ta­kere, SHMIL, om sin opple­velse av å heve kunn­skapen om asbest.
SHMIL (Søndre Helge­land Miljø­verk IKS) holder til på Helge­land og har hoved­kontor i Vefsn. Depo­niet samler inn avfall fra både næringsliv og private hushold­ninger og er godkjent for mottak av ordi­nært avfall og foruren­sede masser. Dermed kommer de jevnlig i kontakt med asbest, og er opptatt av å møte kundene med god og oppda­tert kunnskap.

I en bransje som tradi­sjo­nelt kanskje har hatt andre prio­ri­te­ringer enn kursing, er SHMIL en aktør som tar sin rolle seriøst. De velger å inves­tere i kunn­skap – noe som gir gode resul­tater i virk­som­heten. Vi har snakket med drifts­sjef Ronny Aanes og drifts­ope­ratør Kjell Mellingen.

Hvorfor er det viktig med kompe­tanse på asbest i bran­sjen deres?

– Det er viktig fordi vi skal ha sikkerhet for de ansatte, men også fordi vi har en opplæ­rende rolle overfor kundene våre, sier Ronny Aanes.

– Vi stiller strenge krav til hvordan avfallet er pakket inn før det kommer til oss. Det inne­bærer at vi må fortelle kundene våre hvordan de skal hånd­tere farlig avfall, utdyper Kjell Mellingen. – Hvis avfallet er pakket inn feil, får de rett og slett ikke lov til å levere det inn.

Riktig innpak­ning av farlig avfall er et mantra hos SHMIL. Og ikke sjelden må kundene læres opp i hvordan de skal hånd­tere farlig avfall. Derfor er konti­nu­erlig kunn­skaps­he­ving viktig.

Dere har jo vært på kurs hos Asbest­kurs. Hvorfor er dette noe dere velger å prioritere?

– Vi er jevnlig på slike kurs, og det er viktig for oss. Som deponi og kundens kontakt­punkt, må vi kjenne til regel­verket og holde kompe­tansen vår oppda­tert – både for vår egen del og for å ha en god kommu­ni­ka­sjon med markedet. Vi har faglig oppda­te­ring på farlig avfall hvert år, forteller Aanes.

Har dere opplevd noen fordeler eller fortrinn med dette? Kanskje både med tanke på lønn­somhet og sikkerhet?

– Ja, det er klart. Det er abso­lutt lønn­somt, men det er ikke der fokuset vårt ligger. For oss er det viktigst med sikker­heten til de ansatte – at vi ikke utsetter oss for risiko, men i tillegg synes jeg vi har et ansvar for å stille krav til dem som leverer inn mate­rialer til oss. Det må alltid opplæ­ring til!

Hva vil du si om kursene hos Asbestkurs?

– Kurs­holder er seriøs og dyktig, og alltid oppda­tert på fagfeltet. Vi har vært veldig fornøyde og kommer tilbake neste gang, avslutter Aanes.