Risikofylt asbestbehandling i norske deponier

– Gjen­vin­nings­sel­skaper og andre depo­nier som i dag vet for lite om asbest, vil tape penger, sier Tom Eriksen i Asbestkurs.no. Han har sett noen hårrei­sende situa­sjoner oppstå der hvor kunn­skapen om asbest­hånd­te­ring ikke har blitt prioritert.
Vi går rett på sak. Det handler om asbest – et av de farligste stof­fene man kan komme borti ved for eksempel reno­va­sjon og rivning. Privat­per­soner eller bedrifter sørger for å få asbesten ut av bygningen, men når de skal levere den inn til nærmeste godkjente deponi oppstår en ny utford­ring som mange kanskje ikke tenker over: Er perso­nalet på gjen­vin­nings­sta­sjonen kjent med hva de skal gjøre når det kommer inn et parti med asbest­for­uren­sede produkter?

Feil fokus i bransjen

Vi har snakket med grunn­legger av Asbestkurs.no, Tom Eriksen, om hvordan dagens situa­sjon er og hvilket kunn­skaps­behov som trengs i gjenvinningsbransjen.

Er norsk gjen­vin­nings­sektor flink nok?

– Over­ordnet sett har nok bran­sjen ligget litt bakpå når det gjelder å oppda­tere seg på asbest, sier Eriksen. – Det virker som fokuset har ligget mer på å få tak i avfall og mindre på å skaffe og bygge kunn­skap. For eksempel kan et deponi få inn vinduer med asbest, hvor de heller velger å vekt­legge PCB som er langt mindre alvorlig – og i tillegg mindre lønn­somt for deponiet.

Tom Eriksen i Asbestkurs.no

Tom Eriksen i Asbestkurs.no

Asbest på avveie

Etter sigende finnes det stadig grelle eksempler på feil­hånd­te­ring. I flere norske byer har gjen­vin­nings­sta­sjoner måtte stenge på grunn av dårlige rutiner og asbest. Det er rett og slett ikke så uvanlig at deponi blir gjort på feil måte fordi opplæ­ringen har vært mangelfull.

– Jeg har sett og hørt eksempler på at man har forvekslet asbest med andre stoffer, som kanskje skal til forbren­ning. Asbest derimot skal graves ned, det brenner ikke. Det er tilfeller hvor man har gravd ned asbest på gang­veier. Så, som du forstår: Feil­ta­kelser får veldig konkrete konsekvenser.

Opplæringskrav fra myndighetene

Fra statlig hold er det tyde­lige føringer rundt hånd­te­ring av skade­lige stoffer, og asbest er intet unntak. Lovmessig er det et opplæ­rings­krav knyttet til asbest. Alle som kommer i kontakt med asbest i depo­nier må ha kunn­skap om vernetiltak.

– Asbest trumfer alt annet farlig avfall og vi har derfor utviklet et eget kurs tilpasset gjen­vin­nings­bran­sjen, forteller Eriksen. – Nivået er gene­relt for dårlig i dag, men det er samtidig mange seriøse aktører. De fleste ønsker jo å bli bedre på dette.

Økt kunnskap gir økt lønnsomhet

Kurset gir god innsikt i verne­tiltak, og sørger for at kurs­del­ta­kerne har god kontroll på dette med dekla­ra­sjon og dekla­ra­sjons­plikt. Det å ha over­sikt over produkter som typisk kan inne­holde asbest, og være i stand til å gjen­kjenne det, er også et viktig læringspunkt.

– Gene­relt har tilbake­mel­dingen fra tidli­gere kurs­del­ta­gerne vært at dette er en nyttig gjen­nom­gang som også merkes på økono­mien. Jo mer asbest som hånd­teres, desto bedre betalt tar man jo for jobben. Så dette skal normalt sett være en meget god inves­te­ring, avslutter Eriksen.